Στόχοι

«Η Καρδιά του Παιδιού», εκτιμώντας τις ανάγκες των επωφελούμενων της και αξιολογώντας την παρούσα κατάσταση που επικρατεί σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει θέσει τους εξής στόχους: 

  • Έγκυρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων σε θέματα νοσηλείας και ιατρικής ασφάλισης.
  • Παροχή Συμβουλευτικής Στήριξης τόσο των ίδιων των παιδιών όσο και των φροντιστών τους.
  • Κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων που προκύπτουν απ’ την πάθηση.
  • Κάλυψη των δυσβάσταχτών εξόδων που προκύπτουν από τις ανάγκες διαμονής των παιδιών αυτών και των φροντιστών τους στην Αθήνα.
  • Η προώθηση του έργου του Πανελλήνιου Συλλόγου, ενημέρωση & ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω εκδηλώσεων, ενεργειών & δράσεων
  • Η ενίσχυση της Φωνής των ασθενών, με διαβήματα και υπομνήματα στους αρμόδιους φορείς.
  • Η εξεύρεση πόρων, χορηγών και υποστηρικτών, οι οποίοι θα στηρίξουν τις  δράσεις , τα προγράμματα και την όλη  την προσπάθεια του οργανισμού και κατ΄ επέκτασιν των παιδιών και των φροντιστών τους. 
  •  Η στελέχωση μιας σταθερής και δυναμικής ομάδας εθελοντισμού που θα πλαισιώνει κάθε παρεχόμενο πρόγραμμα και δράση του Συλλόγου.
  • Ανεκπλήρωτο ακόμα σχέδιο του Συλλόγου, είναι η λειτουργία ενός μόνιμου ξενώνα για τις περιπτώσεις χειρουργείων μεγάλης διάρκειας και μεταμοσχεύσεων.